29.04.2014.

PROLEĆNI SIMPOZIJUM 10.05.2014.

programNema komentara »

19.04.2014.

Uskrs ufvNema komentara »

14.04.2014.

JAVNI POZIV ZA KANDIDATURU

U skladu sa odlukom koja je doneta na 44. sednici Upravnog odbora od 09.04.2014. godine, Statutom UFV ( član 24. ) i Pravilnikom o izborima za organe UFV ( član 2. ), Udruženje farmaceuta Vojvodine oglašava

 

JAVNI POZIV

ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA ČLANOVE

UPRAVNOG ODBORA, NADZORNOG ODBORA I SUDA ČASTI

 

Izborna skupština Udruženja farmaceuta Vojvodine će se održati 10.05.2014. godine u Hotelu Park u Novom Sadu, sa početkom u 10.00 časova.

Pravo predlaganja kandidata imaju svi članovi Skupštine UFV. Članovi Skupštine su ujedno i članovi Udruženja farmaceuta Vojvodine, odnosno farmaceuti sa prebivalištem i/ili boravištem na teritoriji AP Vojvodine koji su uplatili članarinu u udruženju za 2014. godinu ( član 2. i član 18. Statuta UFV ).

Mandat članova Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti je četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.

Kandidatura se podnosi u pismenom obliku sekretaru UFV najmanje 5 ( pet ) dana pre Izborne skupštine, sa potpisom najmanje 3 ( tri ) delegata koji podržavaju kandidaturu ( član 2. Pravilnika o izborima za organe UFV ).

U prijavi za kandidaturu moraju biti navedeni: ime i prezime, adresa, stručna i naučna zvanja, oblast u kojoj kandidat radi, funkcija za koju se kandiduje i potpis delegata koji ga podržavaju ( član 3. Pravilnika o izborima za organe UFV ).

Kandidaturu dostaviti putem mejla ufvojvodine@gmail.com ili poštom na adresu ul. Zlatne grede 11, Novi Sad.

Krajnji rok za prijavu kandidature je 05.05.2014.

Kanditature koje ne budu podnete u predviđenom roku neće biti uzete u razmatranje.

  

PREDSEDNIK UFV

dipl. farm Violeta BrkovićNema komentara »

ODLUKA O IZBORIMA

U skladu sa Statutom Udruženja farmaceuta Vojvodine i Pravilnikom o izborima za organe Udruženja farmaceuta Vojvodine, Upravni odbor UFV je na 44. sednici održanoj 09.04.2014. godine doneo

ODLUKU
O RASPISIVANJU I SPROVOĐENJU IZBORA
ZA ČLANOVE ORGANA UFV

I
Izborna skupština Udruženja farmaceuta Vojvodine će se održati 10.05.2014. godine u Hotelu Park u Novom Sadu, sa početkom u 10.00 časova.

II
Pravo učešća na Izbornoj skupštini imaju svi članovi Udruženja farmaceuta Vojvodine, odnosno farmaceuti sa prebivalištem i/ili boravištem na teritoriji AP Vojvodine koji su uplatili članarinu u udruženju za 2014. godinu.

III
Na skupštini će se birati članovi Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti, čiji mandat traje četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.

Upravni odbor broji 9 ( devet ) članova.
Nadzorni odbor broji 3 ( tri ) člana.
Sud časti broji 3 ( tri ) člana.

IV
Broj članova organa UFV određen je Statutom UFV i član Skupštine ne može glasati za veći broj kandidata od predviđenog ( član 22, 26. i 29. Statuta UFV ).

V
Odlukom Upravnog odbora UFV od 09.04.2014. godine, izbori će se sprovesti na osnovu teritorijalne i sektorske ( državne i privatne ) zastupljenosti, po većinskom načinu glasanja.

VI
Na Izbornoj skupštini Izborna komisija objavljuje listu kandidata za svaki organ UFV posebno, po abecednom redu, i upoznaje Skupštinu sa brojem kandidata koji se biraju za svaki organ ( član 4. Pravilnika o izborima za organe UFV ).

VII
Rezultate glasanja, kao i konačne liste članova organa UFV saopštava Izborna komisija na sednici Skupštine ( član 7. i 8. Pravilnika o izborima za organe UFV ).

VIII
Odluka o raspisivanju izbora za organe UFV stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK UFV
dipl. farm. Violeta BrkovićNema komentara »