25.09.2014.

SVETSKI DAN FARMACEUTA – 25. SEPTEMBAR

farmaceutiMeđunarodna farmaceutska federacija ( FIP ) donela je 2009. godine odluku da se 25. septembar obeležava kao Svetski dan farmaceuta, jer je na taj dan 1912. osnovan FIP.

Svetski dan farmaceuta ima za cilj podsticanje uloge farmaceuta u zdravstvenom sistemu širom sveta.

Dostupnost lekova, kao i njihova pravilna upotreba, od ključnog su značaja za javno zdravlje kako pojedinca tako i društva u celini. Veliku ulogu u celokupnom sistemu zdravstva i lancu snabdevanja medikamentima imaju upravo farmaceuti, bez čijeg delovanja se ne može ni zamisliti zdravstveni sistem jedne zemlje.

Kao najdostupniji zdravstveni radnici široj društvenoj populaciji, farmaceuti svojim znanjem i stručnošću predstvljaju neprocenljivi resurs u obezbeđenju pravilne i racionalne upotrebe lekova i drugih medicinskih sredstava.

Ovakvim pristupom se obezbeđuje visok stepen javnog zdravlja ljudske populacije na globalnom nivou, kao i ušteda značajnih materijalnih sredstava koja se mogu preusmeriti na dalje unapređenje i razvoj farmaceutske struke.Nema komentara »

06.09.2014.

JESENJI SIMPOZIJUM 26.10.2014.

original_logoUdruženje farmaceuta Vojvodine u saradnji sa Evropskim univerzitetom-Farmaceutski fakultet organizuje Jesenji simpozijum, koji će se održati u nedelju 26.10.2014. godine u Hotelu Park (ul. Novosadskog sajma 35) u Novom Sadu.

Skup je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije (br. akreditacije: B-194/14, br. odluke: 153-02-1979/2014-01) za FARMACEUTE i LEKARE, a slušaocima donosi 6 bodova za obnovu licence.

Tema simpozijuma je «Depresija-bolest sadašnjosti, problem budućnosti», a predavači su prof. dr Nada Mačvanin, prim. dr sc. med. Žana Stanković i psiholog Zoran Todorovski.

Vreme predviđeno za održavanje simpozijuma je od 09.00 do 18.00 časova.

U okviru simpozijuma biće održana Izborna skupština na kojoj će se birati organi udruženja farmaceuta Vojvodine. Podsećamo Vas da pravo da biraju i budu birani u organe UFV imaju samo članovi udruženja, odnosno koleginice i kolege koje su uplatile članarinu za tekuću 2014. godinu.

Kotizacija za simpozijum iznosi 1.500 din. za članove UFV/SFUS i 3.000 din. za ostale učesnike.

Uplatu možete izvršiti na žiro-račun udruženja 355 – 1034808 – 92, a poziv na broj je Vaš broj licence.

Krajnji rok za prijavu učešća je 22.10.2014.

Učešće na simpozijumu možete potvrditi putem telefona na broj 021/472-66-00, i-mejla ufvojvodine@gmail.com ili lično u prostorijama udruženja (ul. Zlatne grede 11, Novi Sad), radnim danima od 08.00 do 14.00 časova.

Ukoliko učešće na Jesenjem simpozijumu potvrđujete putem mejla, molimo Vas da nam dostavite sledeće podatke:

– ime i prezime
– broj licence
– naziv radne ustanove
– mesto (sedište centrale) radne ustanove
– kontakt telefon

Program i satnica simpozijuma biće blagovremeno objavljeni na sajtu udruženja www.ufvojvodine.org.Nema komentara »

ODLUKA O IZBORIMA

U skladu sa odlukom koja je doneta na 44. sednici Upravnog odbora od 09.04.2014. godine,

odlukom Skupštine UFV od 10.05.2014. godine, Statutom UFV ( član 24. ) i Pravilnikom o

izborima za organe UFV ( član 2. ), Udruženje farmaceuta Vojvodine oglašava

JAVNI POZIV

ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA ČLANOVE

UPRAVNOG ODBORA, NADZORNOG ODBORA I SUDA ČASTI

Izborna skupština Udruženja farmaceuta Vojvodine će se održati 26.10.2014. godine u Hotelu

Park u Novom Sadu, sa početkom u 10.00 časova.

Pravo predlaganja kandidata imaju svi članovi Skupštine UFV. Članovi Skupštine su ujedno i

članovi Udruženja farmaceuta Vojvodine, odnosno farmaceuti sa prebivalištem i/ili boravištem

na teritoriji AP Vojvodine koji su uplatili članarinu u udruženju za 2014. godinu ( član 2. i član

18. Statuta UFV ).

Mandat članova Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti je četiri godine, sa

mogućnošću ponovnog izbora.

Kandidatura se podnosi u pismenom obliku sekretaru UFV najmanje 5 ( pet ) dana pre Izborne

skupštine, sa potpisom najmanje 3 ( tri ) delegata koji podržavaju kandidaturu ( član 2.

Pravilnika o izborima za organe UFV ).

U prijavi za kandidaturu moraju biti navedeni: ime i prezime, adresa, stručna i naučna zvanja,

oblast u kojoj kandidat radi, funkcija za koju se kandiduje, kratka biografija i potpis delegata

koji ga podržavaju ( član 3. Pravilnika o izborima za organe UFV ).

Kandidaturu dostaviti putem mejla ufvojvodine@gmail.com ili poštom na adresu ul. Zlatne

grede 11, Novi Sad.

Krajnji rok za prijavu kandidature je 20.10.2014.

Kanditature koje ne budu podnete u predviđenom roku neće biti uzete u razmatranje.

PREDSEDNIK UFV

dipl. farm. Violeta BrkovićNema komentara »

ODLUKU O RASPISIVANJU I SPROVOĐENJU IZBORA ZA ČLANOVE ORGANA UFV

U skladu sa Statutom Udruženja farmaceuta Vojvodine i Pravilnikom o izborima za organe

Udruženja farmaceuta Vojvodine, Upravni odbor UFV je na 44. sednici održanoj 09.04.2014.

godine doneo

ODLUKU

O RASPISIVANJU I SPROVOĐENJU IZBORA

ZA ČLANOVE ORGANA UFV

I

Izborna skupština Udruženja farmaceuta Vojvodine će se održati 26.10.2014. godine u Hotelu

Park u Novom Sadu, sa početkom u 10.00 časova.

II

Pravo učešća na Izbornoj skupštini imaju svi članovi Udruženja farmaceuta Vojvodine, odnosno

farmaceuti sa prebivalištem i/ili boravištem na teritoriji AP Vojvodine koji su uplatili članarinu

u udruženju za 2014. godinu.

III

Na skupštini će se birati članovi Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti, čiji mandat

traje četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.

Upravni odbor broji 9 ( devet ) članova.

Nadzorni odbor broji 3 ( tri ) člana.

Sud časti broji 3 ( tri ) člana.

IV

Broj članova organa UFV određen je Statutom UFV i član Skupštine ne može glasati za veći

broj kandidata od predviđenog ( član 22, 26. i 29. Statuta UFV ).

V

Odlukom Upravnog odbora UFV od 09.04.2014. godine, koju je potvrdila Skupština UFV na

sednici 10.05.2014. godine, izbori će se sprovesti na osnovu teritorijalne i sektorske ( državne i

privatne ) zastupljenosti, po većinskom načinu glasanja.

VI

Na Izbornoj skupštini Izborna komisija objavljuje listu kandidata za svaki organ UFV posebno,

po abecednom redu, i upoznaje Skupštinu sa brojem kandidata koji se biraju za svaki organ (

član 4. Pravilnika o izborima za organe UFV ).

VII

Rezultate glasanja, kao i konačne liste članova organa UFV saopštava Izborna komisija na

sednici Skupštine ( član 7. i 8. Pravilnika o izborima za organe UFV ).

VIII

Odluka o raspisivanju izbora za organe UFV stupa na snagu danom njene javne objave.

PREDSEDNIK UFV

dipl. farm. Violeta BrkovićNema komentara »